Algemene voorwaarden & condities

1. toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Tinker Imagineers B.V., hierna: “Tinker”, en derden.

b. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover die afwijkingen door Tinker schriftelijk zijn bevestigd.

c. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van de voorwaarden in de gesloten overeenkomst, dan geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

d. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse taal opgesteld.

e. De Algemene Voorwaarden in de Nederlandse taal zijn leidend.  


2. gegevens wederpartij

a. Wederpartij is gehouden om alle bescheiden die Tinker naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Tinker te stellen. Tinker bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

b. Wederpartij vrijwaart Tinker voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

c. Voor rekening en risico van wederpartij zijn de door Tinker gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade, geleden door Tinker, in verband met het door de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

d. Tinker heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in lid a genoemde verplichtingen heeft voldaan.  


3. uitvoering en totstandkoming opdracht

a. Een overeenkomst met Tinker komt eerst tot stand door ondertekening van een schriftelijk overeenkomst door een daartoe bevoegde namens Tinker.

b. Tinker voert de opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

c. Tinker bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s) en onderaannemer(s).

d. Tinker heeft het recht om de werkzaamheden te laten verrichten door een door Tinker aan te wijzen derde.  


4. wet- en regelgeving

a. Tinker treft passende maatregelen om de van wederpartij afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Tinker zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Tinker vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

b. Wederpartij en de door haar ingezette personen dienen de door of namens Tinker gegeven (veiligheids)instructies op te volgen. Geschiedt dit niet dan is de wederpartij aansprakelijk voor de negatieve gevolge hiervan.

c. Tinker sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij wederpartij ten gevolge van het voldoen door Tinker aan de geldende wet- en regelgeving.

d. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.  


5. intellectueel eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan komen toe aan Tinker indien niet anders schriftelijk overeengekomen.

b. Wederpartij garandeert aan Tinker, dat het geleverde geen inbreuk oplevert op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Tinker voor eventuele aanspraken hierop van derden. Wederpartij werkt op eerste verzoek van Tinker mee aan vastlegging op welke wijze dan ook van intellectuele eigendomsrechten door Tinker.

c. Tinker is gerechtigd haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden en het werk te gebruiken voor eigen publiciteit en/of promotie. Wederpartij is hiertoe slechts gerechtigd na daartoe schriftelijk ontvangen toestemming van Tinker.

d. Het is Tinker toegestaan de naam van de wederpartij en het onderwerp van het met de wederpartij tot stand gebrachte te gebruiken voor eigen publiciteit en/of promotie bijvoorbeeld middel vermelding op de website van Tinker.

e. Het is wederpartij uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Tinker rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Tinker gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: ontwerpen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.

f. Het is wederpartij niet toegestaan om de in lid d genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tinker aan derden ter hand te stellen.  


6. overmacht

a. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6: 75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

b. Als de situatie als bedoeld in lid a zich voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

c. Indien Tinker bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Tinker gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de wederpartij deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.  


7. honorarium en kosten

a. De door Tinker uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de wederpartij in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

b. Naast het honorarium worden de door Tinker gemaakte onkosten en de declaraties van door Tinker ingeschakelde derden aan de wederpartij in rekening gebracht.

c. Tinker heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan de wederpartij. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Tinker om de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

d. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Tinker het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

e. Indien dit wettelijk verplicht is, dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door de wederpartij aan Tinker verschuldigde bedragen.  

8. betaling

a. Betaling door de wederpartij van de aan Tinker verschuldigde bedragen dient, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Tinker.

b. Als de wederpartij niet binnen de in lid a genoemde termijn heeft betaald, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Tinker gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

c. Als de wederpartij niet binnen de in lid a genoemde termijn heeft betaald, is de wederpartij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Tinker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling, maar betreft ook de werkelijk gemaakte advocaatkosten.  Betalingen strekken allereerst tot voldoening van de aan Tinker verschuldigde rente en kosten. Vervolgens vindt verrekening plaats met de oudste openstaande nota’s.

d. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij naar het oordeel van Tinker daartoe aanleiding geeft, of als de wederpartij nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, dan is Tinker gerechtigd om van de wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Tinker te bepalen vorm. Als de wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, dan is Tinker gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de wederpartij aan Tinker uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

e. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, haar faillissement wordt aangevraagd, zij wordt geliquideerd, de WSNP van toepassing wordt verklaard, de zeggenschap over haar handelen verliest of zij anderszins gedwongen of vrijwillig haar activiteiten staakt dan heeft Tinker het recht de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst met de wederpartij zonder ingebrekestelling vooraf of gerechtelijke tussenkomst en zonder dat Tinker tot enige schadevergoeding gehouden is geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Tinker.

f. Ingeval van faillissement, beslaglegging, WSNP of het enige wijze verliezen van de zeggenschap door de wederpartij van haar activiteiten is betaling van het restant uit hoofde van d overeenkomst verschuldigde bedrag in een keer verschuldigd  


9. eigendomsvoorbehoud

a. Alle geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Tinker totdat betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen volgens de administratie van Tinker verschuldigd is.

b. Zolang de eigendom niet naar de wederpartij is overgegaan dient wederpartij de zaken deugdelijke te verzekeren en zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Tinker te bewaren.

c. Wanneer derden beslag leggen ten laste van wederpartij op de eigendommen van Tinker dient opdrachtgever dit prompt schriftelijk te melden aan Tinker onder toezending van de beslagstukken.

d. Tinker is gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust in bezit te nemen indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet en/of, naar de inschatting van Tinker, financiële problemen kent.  


10. termijnen

a. Als tussen de wederpartij en Tinker een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en de wederpartij verzuimt om: a) een vooruitbetaling te voldoen -indien overeengekomen- of b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden wederpartij en Tinker in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.

b. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen de wederpartij en Tinker (schriftelijk) overeengekomen is.

c. De werkzaamheden zoals overeengekomen kunnen worden bijgestuurd in overleg, dit dient uitsluitend schriftelijk en uiterlijk 4 kalendermaanden voor de geplande startdatum van de volgende fase te worden bevestigd.

d. Tinker zal zich inspannen om kosten die het gevolg zijn van vertraging in de uitvoering ten gevolge van handelen of nalaten van de wederpartij, zoals kosten als gevolg van vertraging in de planning door wederpartij, zoveel mogelijk te beperken. Wanneer deze kosten zich echter voordoen, dienen deze kosten integraal door opdrachtgever aan Tinker vergoed te worden. Dit met een minimum van 50% van het gereserveerd aantal uren per fase.  


11. aansprakelijkheid en vrijwaringen

a. Tinker is niet aansprakelijk voor schade die niet door de verzekering van Tinker wordt gedekt.

b. Tinker is niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij die ontstaat doordat de wederpartij aan Tinker geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd

c. Tinker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Tinker.

d. De aansprakelijkheid van Tinker is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Onder directe schade wordt -onder meer- verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Tinker aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal eenmaal het honorarium over de tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) verrichte werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overige opdracht. Indien uitvoering van de overige opdracht een periode bestrijk die langer is dan zes maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het honorarium over de in het kader van de overige opdracht in de laatste zes maanden verrichte werkzaamheden.

e. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.

f. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tinker.

g. De wederpartij is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Tinker heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

h. De wederpartij vrijwaart Tinker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de wederpartij aan Tinker geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

i. De wederpartij vrijwaart Tinker voor aanspraken van derden (medewerkers van Tinker en door Tinker ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

j. Stelt de wederpartij materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Tinker/onderaannemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

k.Tinker is niet verantwoordelijk voor een door de wederpartij door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de specificatie van de gegeven maten en materialen. Tinker is dan verantwoordelijk voor de juiste montage en staat in voor de deugdelijkheid van de materialen. Dit geldt echter niet indien door de wederpartij of door derden een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

l. Het bepaalde in lid a t/m k van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Tinker jegens de wederpartij.  


12. garantie

a. Daar Tinker werkt met onderaannemers geldt als garantietermijn de garantietermijn van de onderaannemers of de fabrieksgarantie op apparatuur. Na de oplevering zal de garantie een eigen recht van de wederpartij worden. De coördinatie van Tinker eindigt met de eindfacturatie van de nazorg. Nadere garantie afspraken na oplevering van het werk dient de wederpartij, evenals servicecontracten, rechtstreeks met derden af te sluiten. Een beroep op garantie kan niet worden gedaan, indien de wederpartij niet aan haar verplichtingen ten opzichte van Tinker heeft voldaan.

b. Na productie en installatie van de tentoonstelling vindt een vooroplevering plaats op locatie. De restpunten die uit de vooroplevering naar vorenkomen, worden ter plaatse d.d. vastgelegd en binnen 2 weken na vooroplevering definitief opgeleverd bij de eindoplevering, tenzij met de vooroplevering anders is bepaald. Hierna zal de eindfactuur in rekening worden gebracht.

c. Indien partieel oplevering van het werk plaatsvindt, begint de garantietermijn te lopen bij de oplevering van dit gedeelte.

d. Reclamaties en gebreken dienen binnen 10 werkdagen na de eindoplevering schriftelijk aan Tinker gemeld te worden.  


13. geheimhouding

a. Alle informatie die partijen aan elkaar en derden verstrekken betreft vertrouwelijke informatie. Op deze informatie rust een geheimhoudingsplicht. Deze informatie mag slechts gebruikt worden ten behoeve van het doel waarvoor de informatie is verstrekt.  

14. opschortingsrecht

a. Tinker is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de wederpartij volledig zijn voldaan.  


15. toepasselijk recht en forumkeuze

a. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

b. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.  


16. reparatieclausule nietigheden

a. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

Download